Black Ribbon
   

- ประกาศ ยกเลิกประกาศประมูลซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ Read More...

- ประกาศ ขอเลื่อนวัน เวลา แจ้งผลการพิจารณาการคัดเลือกเบื้องต้น และวันเสนอราคา... Read More...

- ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 32 รายการ Read More...

- ประกาศเลื่อน วัน เวลา ในการเสนอราคาการประมูลจ้างเหมาจัดการขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล Read More...

- ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ Read More...

- การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ คนพิการายใหม่ ผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ ฯ Read More...

- รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2560 ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2560 Read More...

- หลักเกณฑ์การประกวดกระทงใบตอง งานประเพณีลอยกระทง ปจะจำปี 2560 Read More...

- หลักเกณฑ์การประกวดกระทงใหญ่ งานประเพณีลอยกระทง ปจะจำปี 2560 Read More...

- หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลนครตรัง ประจำปี 2560 Read More...

- รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร Read More...

- รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อการสรรหาเป็นลูกจ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี โดยการจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลภาคสนามและบันทึกข้อมูล Read More...
   

ผู้บริหารเทศบาล  

นายเกรียงศักดิ์  รัตนสิมานนท์
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครตรัง
   

หน่วยงานภายใน  

   
   

นางฟ้าสาร (กรกฎาคม - สิงหาคม 2560)

   

นางฟ้าสาร (พฤษภาคม - มิถุนายน 2560)

   

รายงานประจำปี ประจำปี 2559